Tin "Trio", silver 125 g, hinged lid 9,5 x 7,3 x 7,3 cm

No. 72418
VPE: 1 KT à 12 ST