Tin "Costa", square,25g racing green, 6,5 x 4 x 4 cm

70082
VPE: 1 KT à 24 ST